(1)
กุลลิ้มรัตน์ชัย ป.; อ่อนบุญเอื้อ ธ. สื่อการสอนเรื่องการประกอบคอมพิวเตอร์โดยใช้รูปแบบของ IMMCAI. EAU Heritage Sci. 2015, 5, 91-98.