(1)
นนทะสุด ส. RFID เทคโนโลยีที่ยังเติบโต. EAU Heritage Sci. 2015, 5, 28-36.