(1)
ปันมา ก. ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้โดยสารระหว่างประเทศทางด้านที่นั่ง. EAU Heritage Sci. 2015, 8, 106-114.