(1)
สุวรรณรักษ์ ท.; เชี่ยวโสธร ดูวอล อ. การใช้ยาในผู้สูงอายุ. EAU Heritage Sci. 2015, 8, 79-86.