(1)
แพทย์รังสี น. การเพิ่มพูนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักศึกษาการบิน. EAU Heritage Sci. 2015, 8, 38-44.