(1)
จันทรอัมพร ส. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ บริการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. EAU Heritage Sci. 2014, 6, 140-149.