(1)
อริยะเครือ ศ.; สุวรรณโคต ก. การให้อำนาจในงานการพยาบาล ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้า หอผู้ป่วยกับความผูกพันต่อองค์การของพยาบาลประจำการ ในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. EAU Heritage Sci. 2014, 6, 99-108.