(1)
น้ำหอมจันทร์ ธ. อันตรายของอาร์คไฟฟ้า. EAU Heritage Sci. 2014, 6, 9-17.