(1)
ภิรมย์ฤทธิ์ ศ.; ทินาภรณ์ ส. การออกแบบศูนย์ข้อมูลตามรูปแบบการใช้งานและขนาดขององค์กร. EAU Heritage Sci. 2014, 6, 30-38.