(1)
ชวนิชย์ ส.; มนูเสวต ป. การให้บริการแก่ผู้โดยสารของท่าอากาศยาน ในการกำกับดูแลของกรมการบินพลเรือน. EAU Heritage Sci. 2014, 7, 32-39.