(1)
แจ้งกรณ์ ศ. .; พัฒนสัมพันธ์ อ. การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและ ภาคีเครือข่ายแบบบูรณาการ เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว. EAU Heritage Sci. 2022, 16, 42-55.