(1)
จาริกสกุลชัย จ.; ศิลปรัศมี ร.; ราวินิจ พ. .; มณีวรรณะ ณ. .; น้อยเจริญ ร. .; ใจมา ส. . ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้สมุนไพรไทยในช่วงสถานการณ์ COVID-19 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี. EAU Heritage Sci. 2022, 16, 135-151.