(1)
ศักดิ์เพชร น.; หับเจริญ ก. .; หนูแสง ว. . การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่โรงงานฮาลาล กรณีศึกษา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. EAU Heritage Sci. 2021, 15, 114-129.