(1)
คำสุข ก.; เสาเวียง จ. .; ล้านภูเขียว บ. .; อ้นองอาจ ป. .; ชัยสว่าง ภ. . ปัจจัยและพฤติกรรมการบริโภคอาหารต่อภาวะอ้วนในกลุ่มนักศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา. EAU Heritage Sci. 2021, 15, 172-180.