(1)
สำรวยรื่น ก.; ศรีเบญจมาศ น. . ประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. EAU Heritage Sci. 2021, 15, 155-166.