(1)
ถี่ป้อม ส.; ทองเสริม ส. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนของประชาชน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. EAU Heritage Sci. 2021, 15, 99-113.