(1)
ปาคำวัง เ. .; คุ้มทรัพย์ ก. .; ทิมศร เ. . การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล. EAU Heritage Sci. 2020, 14, 24-33.