(1)
วสีวีรสิว์ ว. .; จันทรโมลี ส.; วิเศษแก้ว ศ.; ศรีลาธรรม ท. . พฤติกรรมการใช้สารเคมีทางการเกษตรและระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรส ในเลือดของเกษตรกร อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ประเทศไทย. EAU Heritage Sci. 2020, 14, 58-70.