(1)
ชูประดิษฐ์ ส.; เขียนงาม น.; สมนาศักดิ์ อ. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์กับความเครียดของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. EAU Heritage Sci. 2019, 13, 173-187.