(1)
เดชจิรมณี ช.; ขันทะวงค์ พ.; มินาบูลย์ ณ.; ต้นดี ท. หลังคาเขียวจากกล่องนมที่ใช้แล้วผสมวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร. EAU Heritage Sci. 2019, 13, 119-131.