(1)
วงษ์สกุล อ. บทบาทของสารกลุ่มแคโรทีนอยด์ต่อการยับยั้งเซลล์มะเร็งในระดับโมเลกุล. EAU Heritage Sci. 2019, 13, 59-66.