(1)
จันทร์สวัสดิ์ บ. AVIATION WEATHER. EAU Heritage Sci. 2019, 13, 320-322.