(1)
ศรีสุขคำ ท.; จูหว้า ส. การพัฒนารูปแบบการดูแลก่อนนำส่งสถานพยาบาลแบบมีส่วนร่วมสำหรับผู้สูงอายุในเขตลุ่มน้ำแม่ต๋ำ จังหวัดพะเยา. EAU Heritage Sci. 2019, 13, 307-319.