(1)
หมายมั่น ฐ.; ทองมาก ช.; ทีฆทรัพย์ ส. การจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในกระบวนการชุบฮาร์ดโครมลูกกลิ้ง. EAU Heritage Sci. 2019, 13, 83-99.