(1)
รอดเข็ม ร.; ไชยประสิทธิ์ ส. สังคมสูงวัย: เทคโนโลยีกับผู้สูงอายุ. EAU Heritage Sci. 2019, 13, 36-45.