(1)
รงค์ทอง อ.; คำสอน ส. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ของประชาชน อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี. EAU Heritage Sci. 2019, 13, 147-158.