[1]
สะรุโณ ย. 2015. ทำบัญชีให้เป็น เห็นเงินออม. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online). 1, 2 (ส.ค. 2015), 41–47.