[1]
แสนทวี ล. 2015. การบูรณาการการส่งเสริมการตลาดสำหรับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย. EAU Heritage Journal Science and Technology. 2, 1 (Aug. 2015), 117–137.