[1]
บุ้งจันทร์ ณ. 2015. การบริหารจัดการความขัดแย้งของบุคลากรในองคืการธุรกิจที่ก่อสร้างในงานภาครัฐ. EAU Heritage Journal Science and Technology. 2, 1 (Aug. 2015), 109–116.