[1]
สะและน้อย ก. 2015. การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานคร. EAU Heritage Journal Science and Technology. 2, 1 (Aug. 2015), 94–102.