[1]
หัสโรค์ ก. 2015. กระบวนการผลิตแกลบเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง. EAU Heritage Journal Science and Technology. 2, 1 (Aug. 2015), 60–67.