[1]
บุญสม ธ. 2015. Brazilian Regional Fictionalists: Universal Truth. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online). 2, 1 (ส.ค. 2015), 46–59.