[1]
เสรีพัฒนานนท์ อ., คชภูมิ พ. และ น้ำหอมจันทร์ ธ. 2015. การวัดโคโรนาดีสชาร์จจากการทดสอบฉนวนแข็งตามมาตรฐาน IEC 60243-1. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online). 5, 1 (ส.ค. 2015), 105–112.