[1]
กุลลิ้มรัตน์ชัย ป. และ อ่อนบุญเอื้อ ธ. 2015. สื่อการสอนเรื่องการประกอบคอมพิวเตอร์โดยใช้รูปแบบของ IMMCAI. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online). 5, 1 (ส.ค. 2015), 91–98.