[1]
นนทะสุด ส. 2015. RFID เทคโนโลยีที่ยังเติบโต. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online). 5, 2 (ส.ค. 2015), 28–36.