[1]
อ่อนบุญเอื้อ ธ. 2014. บาร์โค้ด 2 มิติสร้างได้อย่างไร. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online). 6, 1 (ธ.ค. 2014), 26–33.