[1]
น้ำหอมจันทร์ ธ. 2014. อันตรายของอาร์คไฟฟ้า. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online). 6, 1 (ธ.ค. 2014), 9–17.