[1]
คชภูมิ พ., เสรีพัฒนานนท์ อ. และ น้ำหอมจันทร์ ธ. 2014. ชุดทดสอบการกระจายแสงควบคุมด้วยสเต็ปปิ้งมอเตอร์. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online). 6, 2 (ธ.ค. 2014), 110–116.