[1]
ชวนิชย์ ส. และ มนูเสวต ป. 2014. การให้บริการแก่ผู้โดยสารของท่าอากาศยาน ในการกำกับดูแลของกรมการบินพลเรือน. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online). 7, 1 (ธ.ค. 2014), 32–39.