[1]
จาริกสกุลชัย จ., ศิลปรัศมี ร., ราวินิจ พ. , มณีวรรณะ ณ. , น้อยเจริญ ร. และ ใจมา ส. 2022. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้สมุนไพรไทยในช่วงสถานการณ์ COVID-19 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online). 16, 2 (ก.ค. 2022), 135–151.