[1]
คณาศรี ธ. และ เพรชภักดี จ. 2022. พัดลมระบายอากาศผลิตไฟฟ้าสำหรับโรงเรือนเลี้ยงผลิตไก่เนื้อ. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online). 16, 1 (เม.ย. 2022), 154–161.