[1]
ศักดิ์เพชร น., หับเจริญ ก. และ หนูแสง ว. 2021. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่โรงงานฮาลาล กรณีศึกษา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online). 15, 3 (ธ.ค. 2021), 114–129.