[1]
คำสุข ก., เสาเวียง จ. , ล้านภูเขียว บ. , อ้นองอาจ ป. และ ชัยสว่าง ภ. 2021. ปัจจัยและพฤติกรรมการบริโภคอาหารต่อภาวะอ้วนในกลุ่มนักศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online). 15, 2 (ก.ค. 2021), 172–180.