[1]
หาญยุทธ อ. 2020. กระบวนการคิด กระบวนการพยาบาล : การนำไปใช้. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online). 14, 1 (เม.ย. 2020), 220–222.