[1]
ปาคำวัง เ. , คุ้มทรัพย์ ก. และ ทิมศร เ. 2020. การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online). 14, 1 (เม.ย. 2020), 24–33.