[1]
วสีวีรสิว์ ว. , จันทรโมลี ส., วิเศษแก้ว ศ. และ ศรีลาธรรม ท. 2020. พฤติกรรมการใช้สารเคมีทางการเกษตรและระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรส ในเลือดของเกษตรกร อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ประเทศไทย. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online). 14, 1 (เม.ย. 2020), 58–70.