[1]
เดชจิรมณี ช., ขันทะวงค์ พ., มินาบูลย์ ณ. และ ต้นดี ท. 2019. หลังคาเขียวจากกล่องนมที่ใช้แล้วผสมวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online). 13, 3 (ธ.ค. 2019), 119–131.