[1]
จันทร์สวัสดิ์ บ. 2019. AVIATION WEATHER. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online). 13, 2 (ส.ค. 2019), 320–322.