[1]
หมายมั่น ฐ., ทองมาก ช. และ ทีฆทรัพย์ ส. 2019. การจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในกระบวนการชุบฮาร์ดโครมลูกกลิ้ง. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online). 13, 2 (ส.ค. 2019), 83–99.