[1]
รอดเข็ม ร. และ ไชยประสิทธิ์ ส. 2019. สังคมสูงวัย: เทคโนโลยีกับผู้สูงอายุ. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online). 13, 2 (ส.ค. 2019), 36–45.